Ersättning vid utbildning

Ersättning vid utbildning och obligatoriska möten

Följande gäller för medarbetare som arbetar på schema och inte själva ”styr över” förläggningen av sin arbetstid.

Allmänt

Vid utbildning och obligatoriska möten som inte har kunnat schemaläggas två veckor innan de inträffar, ersätts tid som ligger utanför ordinarie arbetstid med timme mot timme i sk. kompledighet.

Det är viktigt att tillse att medarbetaren får dygnsvila och veckovila enligt viloreglerna i kollektivavtal. I det fall utbildningen eller mötet gör att viloreglerna inte kan hållas behöver chef tillse att så sker genom att tex ta bort eller korta ned ett pass före och/eller efter.

I det fall utbildningen är kortare än det schemalagda passet som tas bort, förlorar medarbetaren inte på detta. Är t ex ordinarie pass 10 timmar och utbildningen 8 timmar ges ersättning för tio timmar.

OB-ersättning som skulle ha utgått på det ordinarie passet som medarbetaren inte arbetar, utges ej.

Restid

Restid utges enligt bestämmelser i kollektivavtal i de fall det är aktuellt och bedöms utifrån skatteverkets regler. Med restid som medför rätt till restidsersättning avses den tid som under en beordrad tjänsteresa (som sker utom 50 km från den ordinarie verksamhetsorten) åtgår för själva resan till och från bestämmelseorten. Vid beräkning av restid medtas endast tjänsteresor utanför medarbetarens ordinarie arbetstid.

Parkeringskostnad  i samband med utbildning

Ersätts ej per automatik utan det är en dialog med verksamhetschef som fattar beslut om det. Beror lite på omständigheterna.

Ersättning för tid vid obligatorisk övernattning och middag (gäller ledarprogram för gruppchefer) Ersätts ej då middag och övernattning bekostas av företaget.